Gác chân Guitar

Gác chân cho Guitar là một dụng cụ để tì chân giúp việc đánh đàn trở nên dễ hơn khi tì đàn vào chân.