Wireless System Nux

Wireless system Nux: là hệ thống micro không dây được thiết kế cho những người muốn thưởng thức micro có dây yêu thích của họ dưới dạng không dây.