Lý dĩa bánh bò

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ | 851


Hai [C] tay bưng [F] dĩa í a bánh [C] bò.
Giấu [Em] cha, giấu [Am] mẹ chân đi khé [F] né ôi trời sợ [G] té lén đem cho trò.
Ì [Am] i í i i [Em] trò là [C] trò đi [G] thi í i i [C7] trò.
Tình tính [F] tang tang là [C] trò, là trò đi [G] thi í i ì i í [C] ì.
Nghe bài hát